Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวสารการรับสมัครงาน
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพ HA งาน ENV
 • ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพ HA
 • อบรมด้านการวิจัย เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้งานวิจัย AI รุ่นที่ 1
 • โครงการเชิดชูคุณค่า อสม.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลประวัติแพ้ยาฯ ปีงบประมาณ 2567
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอขอบพระคุณอาสาสมัครเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2567
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการพยาบาล ปี 2567
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี วาระงาน “มุทิตาธรรม 7 ทศวรรษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา”
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการ Maharat clean hands for all campaign รณรงค์ล้างมือสะอาด ให้ห่างเชื้อโรคในโรงพยาบาล ปี 2567
 • ผบ.มทบ.21 ลงเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • เยี่ยมสำรวจหน่วยงาน Internal Survey กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอบคุณอาสาสมัครเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก
 • อบรมวิชาการ Palliative care conference เขตสุขภาพที่ 9
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 11 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวสารการรับสมัครงาน
JOBS MAHARAT !!!
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
        ข่าวสารการรับสมัครงาน สอบคัดเลือกหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รับทราบข้อมูลได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
565 : ลงบทความ 23 พฤษภาคม 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
576 : ลงบทความ 21 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 11 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
415 : ลงบทความ 16 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1619 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 11 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
614 : ลงบทความ 09 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
548 : ลงบทความ 08 พฤษภาคม 2567


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1387 : ลงบทความ 08 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1463 : ลงบทความ 30 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1819 : ลงบทความ 30 เมษายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1382 : ลงบทความ 30 เมษายน 2567


ประกาศเลื่อนแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1557 : ลงบทความ 24 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1539 : ลงบทความ 19 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 11 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1121 : ลงบทความ 18 เมษายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1727 : ลงบทความ 10 เมษายน 2567


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (2) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3066 : ลงบทความ 04 เมษายน 2567


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4142 : ลงบทความ 04 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (2) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1508 : ลงบทความ 03 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
702 : ลงบทความ 03 เมษายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งช่างทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
951 : ลงบทความ 27 มีนาคม 2567


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐานและตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1523 : ลงบทความ 20 มีนาคม 2567    หน้า 1 / 39 |   [ Next ] (all : 761 Record) เลือกไปที่หน้า

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวสารการรับสมัครงาน


ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพ HA งาน ENV
37 : ลงบทความ 23 พฤษภาคม 2567


ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพ HA
68 : ลงบทความ 23 พฤษภาคม 2567


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวสารการรับสมัครงาน
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

3945 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

3501 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

4242 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

6307 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

15,891,457
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานดูแลระบบปฏิบัติการและสนับสนุนบริการ