Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
 • กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 • ฝึกอบรมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนปฏิบัติการ สำหรับสถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดย...สถาบัน Health Care Without Harm(HCWH)
 • ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา (คปสอ.)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ หลักสูตรพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB) ปีงบประมาณ 2567
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS Provider Course (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 1)
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2567
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 4
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2567 “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการซ้อมนำเสนอ Service Profile ของกลุ่มงาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค 500,000 บาท
 • โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมพลคน Gen Y+3
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
        ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธุ์ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ สาระน่ารู้ จากหน่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
49 : ลงบทความ 16 มิถุนายน 2567


กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
95 : ลงบทความ 14 มิถุนายน 2567


ฝึกอบรมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนปฏิบัติการ สำหรับสถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดย...สถาบัน Health Care Without Harm(HCWH)
100 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา (คปสอ.)
57 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ หลักสูตรพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB) ปีงบประมาณ 2567
48 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
92 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS Provider Course (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 1)
59 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2567
131 : ลงบทความ 11 มิถุนายน 2567


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 4
102 : ลงบทความ 10 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
163 : ลงบทความ 07 มิถุนายน 2567


กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2567 “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า”
111 : ลงบทความ 07 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท
114 : ลงบทความ 06 มิถุนายน 2567


กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
125 : ลงบทความ 06 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567
69 : ลงบทความ 06 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการซ้อมนำเสนอ Service Profile ของกลุ่มงาน
119 : ลงบทความ 06 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค 500,000 บาท
99 : ลงบทความ 06 มิถุนายน 2567


โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง”
95 : ลงบทความ 05 มิถุนายน 2567


อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมพลคน Gen Y+3
96 : ลงบทความ 05 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
99 : ลงบทความ 04 มิถุนายน 2567


การบรรยายธรรม เรื่อง “จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข”
115 : ลงบทความ 04 มิถุนายน 2567

    หน้า 1 / 200 |   [ Next ] (all : 3996 Record) เลือกไปที่หน้า

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
49 : ลงบทความ 16 มิถุนายน 2567


กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
95 : ลงบทความ 14 มิถุนายน 2567


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

4063 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

3602 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

4370 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

6422 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

16,036,031
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานดูแลระบบปฏิบัติการและสนับสนุนบริการ