ADMIN(MNRH)

                    ข่าวประกวดราคา(EGP) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

31/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 300 แพ็คแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

31/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 21,840 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

31/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ Vaccuum Blood Collection Tube,Gel Tube Puls Clot จำนวน 250,000 หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

31/01/2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

31/01/2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

31/01/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสำลีปลอดเชื้อก้อนกลม ๐.๓๕ ชุบแอลกอฮอร์ ชนิดแผง จำนวน ๑,๐๐๐ แผง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุด BUFFY COAT POOLING KIT SET จำนวน 6,500 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

30/01/2566บำรุงรักษาเครื่องวางแผนการรักษา SPECT - CT ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

30/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวินิจฉัย CoVid 2019 ด้วยวิธี PCR จำนวน 25,800 test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

30/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน 46,350 เทสต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

30/01/2566วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ FDP Plasma (D-dimer) จำนวน 72 แพ็ค ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

30/01/2566ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ MRI ขนาด 1.5 เทสลา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

30/01/2566จ้างทำสติ๊กเกอร์ รายการ สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 5x2 ซม. จำนวน 1,726 ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมชั้น ๒ ซ้าย อาคาร ๖๐ ปีอายุรกรรม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ผ้าหมึก Epson LQ-310 จำนวน 244 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ Bonding ชนิด Total etch จำนวน 80 ขวด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/01/2566ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน ๑๗,๘๕๐ เทสต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

27/01/2566วัสดุการแพทย์ รายการ SCD Express Thigh Length-Medium จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

27/01/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

27/01/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

27/01/2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

27/01/2566ประกวดราคาเช่าเครื่องX-ray C-arm จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

27/01/2566จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น ๑-๓ จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

27/01/2566เช่าระบบจัดยาผู้ป่วย ด้วย Robot จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

27/01/2566ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

26/01/2566ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

26/01/2566ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

26/01/2566ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER                    ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

01/02/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ คลอรีนน้ำ ๑๐% จำนวน ๑๐ แกลลอน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 60 ปี อายุรกรรม จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ รายการ สายต่อโพรบวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เทปพิมพ์สำหรับเครื่อง P-TOUCH จำนวน 100 ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ผ้าหมึก Epson LQ-310 จำนวน 244 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ แฟ้มคาร์เด็กซ์ ชนิด 25 แผ่น จำนวน 23 แฟ้ม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/02/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 232167 :: WEBMASTER