ADMIN(MNRH)

                    ข่าวประกวดราคา(EGP) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

23/05/2565จ้างทำสติ๊กเกอร์ รายการ สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด ๕x๒ ซม. จำนวน ๑,๒๐๐ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/05/2565จ้างเหมาบริการดำเนินการส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/05/2565ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษสติ๊กเกอร์ ขนาด A๔ จำนวน ๓ แพ็ค ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/05/2565ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh จำนวน ๓ หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/05/2565จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/05/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DUODERM EXTRA THIN ๒x๘ จำนวน ๓๕ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/05/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Luer Slip with Neutraclear Connector จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วย ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slice Multi - detector CT Scan จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

20/05/2565ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๒ Lumen ๗Fr. ๒๐ cm Central Venous Catheter จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

20/05/2565ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

20/05/2565ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับผู้ป่วย ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slice Multi - detector CT Scan จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

20/05/2565จ้างถ่ายเอกสาร โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป และกลุ่มมีปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง CUP เมืองย่า 4 หัวทะเล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565จ้างปรับปรุงทำเคาน์เตอร์ทำงานและสำหรับจัดเก็บเอกสาร ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565จ้างรื้อ -ถอน และติดตั้งโคมไฟฟ้า บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ทางเข้าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงโครงขาเหล็ก จำนวน 10 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ COAXIAL QUICK-CORE BIOPSY SET 18G,9CM. 20T จำนวน ๕๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ INTRA AORTIC BALLOON CATHETER จำนวน ๑๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กรรไกรตัดไหม ปลายโค้งเล็ก ๑๔.๕CM จำนวน ๒ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มเจาะเก็บชิ้นเนื้อ พร้อมเข็มนำเข้า 18Gx150mm.(Biopsy-HandySemi-Automatic Biopsy Needle) จำนวน ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound) จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20/05/2565ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตะแกรงล้างแผลสเตนเลส จำนวน ๑ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

19/05/2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตโดยการใช้กล้อง จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

19/05/2565ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

19/05/2565ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

19/05/2565ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับโปรตีน พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER                    ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

23/05/2565ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดำเนินการส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound) จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตะแกรงล้างแผลสเตนเลส จำนวน ๑ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Non Sterile-Isolation Gown จำนวน ๔๑,๖๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์พองบอลลูน (Indeflator) จำนวน ๒๑๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลวดนำทาง Hydrophilic Guidewire ๐.๐๓๕/๔๕๐cm. จำนวน ๑๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ C-MAC S video laryngoscope D-BLADE จำนวน ๓๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Disposable Hand Control จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงทาสีตีเส้นจราจรผิวถนนและขอบทางภายในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๗๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Aplic Mx SSA-๗๗๐A และSSA-๗๘๐A จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างซ่อมชุดถ่ายทอดภาพผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 232167 :: WEBMASTER