ADMIN(MNRH)

                    ข่าวประกวดราคา(EGP) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

22/11/2566บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม รุ่น Siremobil Compact L s/n๓๓๖๑๒,s/n๓๖๖๐๙ จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

22/11/2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

22/11/2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

22/11/2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

22/11/2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

22/11/2566จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ .ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมเครื่องปั้มสารละลาย จำนวน ๖ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมบานตู้เก็บเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย-สงฆ์ 8 ขวา อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมบานตู้เก็บเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง-เด็ก 8 ซ้าย อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมประตูกระจกทางเข้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย 1 ขวา อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อม ฝ้าเพดานหน้าห้องอาหารชั้น 2 หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมฝ้าเพดาน ห้องย้อมสไลด์ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น1 จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมเพดานทางเดินห้องประชุม ห้องหัตถการทางเดินห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยหู คอ จมูก จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างเดินสายสัญญาณ จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/11/2566จ้างตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV) จำนวน 1 งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

21/11/2566บำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

21/11/2566เช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป อาคาร ๖๐ ปี อายุรกรรม ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

21/11/2566ยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

21/11/2566ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

21/11/2566ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER                    ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

30/11/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำไตเทียม จำนวน 1 งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโซฟาปรับเอนนอนได้ จำนวน 36 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

30/11/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองแบบอัตโนมัติ (ไตเทียม) จำนวน 1 งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงยางอนามัย (SILK 100 S) SIZE 49 MM. จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ THERMAL PAPER ROLL 57X45MMX1CM จำนวน ๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tennis elbow universal size จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการส่งข้อความ (ธนาคารเลือด) จำนวน 1 งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 232167 :: WEBMASTER