ADMIN(MNRH)

                    ข่าวประกวดราคา(EGP) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

23/09/2565เหมาทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

23/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดหัวกรอผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่านกล้อง(MIS) จำนวน ๑ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมเครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมชุด Regulator จ่ายแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV) จำนวน 2,000 ราย ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์จ่ายยา จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 340 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจเด็ก Servo-I จำนวน 14 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 176 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ คลิบหนีบเส้นเลือดขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน ๓๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการกล่องเครื่องมือ ๔๗๕ x ๒๗๒ x ๑๑๖ mm. จำนวน ๓๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

22/09/2565ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการกล่องเครื่องมือ ๔๗๕ x ๒๗๒ x ๑๑๖ mm. จำนวน ๓๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

22/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DUODERM EXTRA ๒x๘ จำนวน ๕ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565จ้างตกแต่งสถานที่งานวันมหิดล จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์รายการ ชาร์ทอลูมิเนียม (Chart Aluminium) จำนวน ๕ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชาร์ทอลูมิเนียม Chart Aluminium จำนวน ๑๘ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการใบมีดกำจัดขน Professonal Clipper (๕๐ ชิ้น/กล่อง) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22/09/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการหูฟังการแพทย์ (Stethoscope) จำนวน ๓ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER                    ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Clean-Trace ATP Surface Test ๑๐๐Test/Case (ชุดตรวจสอบความสะอาดบนพื้นผิวของเครื่องมือทางการแพทย์) จำนวน ๒๐ BOX ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ACE ๐๖๘ Thrombectomy จำนวน ๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Clean-Trace ATP water test๑๐๐Test/Case (ชุดตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นท่อ) จำนวน ๑๐ BOX ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นวัดการแข็งตัวของเลือด (ACT Cuvette) จำนวน ๒๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยา PAS 250 ml จำนวน 400 ถุง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097192692)

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการจานเพาะเชื้อ ๕% Sheep blood agar จำนวน 15,000 จาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับเด็กอ่อนและเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 18 วัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตกแต่งสถานที่งานวันมหิดล จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวกล้องอินทรีย์ จำนวน ๙๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการผักปลอดภัย ประจำรอบวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะจาะจง

23/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับงานจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำอางและอื่นๆของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 232167 :: WEBMASTER