แจ้งเลขที่ใบส่งของเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ จังหวัดนครราชสีมา (ระบบ GFMIS) 

 

 เดือนกันยายน 2559 ชุดที่ 14 (6 กันยายน 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ชุดที่ 13 (19 สิงหาคม 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ชุดที่ 12 (3 สิงหาคม 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ชุดที่ 11 (2 สิงหาคม 2559)

 เดือนกรกฎาคม 2559 ชุดที่ 10 (7 กรกฎาคม 2559)

ขั้นตอนการชำระสินค้าและบริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตน์รวิภา หรือ คุณนิษา ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โทร. 044-235842-43 , 044-235849 โทรสาร. 044-270858 , 044-246389