Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการทำแผนแม่บท ครั้งที่ 3/2566
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณ โครงการเต็มใจ มอบอาหาร 1,000 ชุด เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้บริจาคโลหิต
 • ประชุมหารือเรื่องการจัดระบบเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มและสมองเสื่อม เขตสุขภาพที่ 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้บริจาค
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่5/2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริหารอนามัย รุ่นที่ 2
 • อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 5”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีงานปัจฉิมนิเทศ มอบโล่รางวัลแพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมบุคลากรที่มีภาวะเสี่ยง NCDs รุ่นที่ 2
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนทักษะ การเป็น Internal Survey and Facilitator Team และการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลจบใหม่(Residency Training Program) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาล
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย
CQI ARTICLES
ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
        ติดตามข่าวสาร บทความ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย สาระน่ารู้ จากหน่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ
วางระบบการประเมิน Specific Competency เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Excellence center เทคนิคการแพทย์
911 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


การพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococus neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผล จุลชีววิทยา
780 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


Medication & Dental health care for infective endocarditis prophylaxis ทันตกรรม
915 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


D22.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 22.นาง กาญฆ์ริชศาฏ์ ครูแพทย์
967 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D21.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 21.นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีพวาทกุล
765 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D20.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 20.ว่าที่ร้อยโทสรวิชญ์ กลิ่นขจร
394 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D19.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 19.นางสาว ภัสศิริ ชุมใหม่
286 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D18.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 18.นางสาวสิริกานต์ มุ่งเขื่องกลาง
279 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D17.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 17.นางสาว โมรี มีอุดมกิจเจริญ
427 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D16.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 16.นางสาว ชยาภรณ์ เภทพ่อค้า
286 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D15.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 15. นางสาวพันธ์ทิพา เอื้อนกิ่ง
327 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D14.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 14.นางสาวธนิษฐา อาจจำนงค์
283 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D13.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 13.นางสาวภัควลัญชญ์ ปิริมา
329 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D12.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 12. นายวิชชากร ศิริภักดิ์
339 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D11.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 11.นางสาว พิจิตรา ยอดสง่า
339 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D10.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 10.นางสาวจิตต์กาญจนา ชุมรัมย์
285 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D9.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 9. นางสาวอรัญญา อุดมวิทย์
290 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D8.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 8.นาย ปรีชา แต้วกลาง
435 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D7.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 7.นางสาว ศณิชา เพ็ชรรัตน์
316 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D6.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 6.นางสาวธญา อ้นแพ
296 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565

    หน้า 1 / 3 |   [ Next ] (all : 47 Record) เลือกไปที่หน้า

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
52 : ลงบทความ 03 มิถุนายน 2566


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการทำแผนแม่บท ครั้งที่ 3/2566
56 : ลงบทความ 02 มิถุนายน 2566


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

2078 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

1878 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

2073 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

4233 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

14,117,470
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร