Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2565 - 2567
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • อบรมเรื่องทักษะการพูดคุยสื่อสาร เพื่อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้า
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การสวม-ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก่แพทย์ Intern”
 • โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลซับซ้อนของพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 3
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HA 304 : HA กับการบริหารการพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 4
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานนิทรรศการเนื่องในงาน "วันพยาบาลสากล ปี 2565"
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงาน " วันพยาบาลสากล ปี 2565"
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ MNLS รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคสมทบทุนปรับปรุงอาคาร 60 ปี อายุรกรรม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาพร้อมคณะตรวจพื้นที่ป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาได้รับการทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย โดยการบริจาคอวัยวะ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 9 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย
CQI ARTICLES
ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
        ติดตามข่าวสาร บทความ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย สาระน่ารู้ จากหน่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ
วางระบบการประเมิน Specific Competency เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Excellence center เทคนิคการแพทย์
174 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


การพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococus neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผล จุลชีววิทยา
164 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


Medication & Dental health care for infective endocarditis prophylaxis ทันตกรรม
195 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


D22.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 22.นาง กาญฆ์ริชศาฏ์ ครูแพทย์
228 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D21.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 21.นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีพวาทกุล
156 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D20.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 20.ว่าที่ร้อยโทสรวิชญ์ กลิ่นขจร
70 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D19.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 19.นางสาว ภัสศิริ ชุมใหม่
88 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D18.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 18.นางสาวสิริกานต์ มุ่งเขื่องกลาง
69 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D17.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 17.นางสาว โมรี มีอุดมกิจเจริญ
71 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D16.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 16.นางสาว ชยาภรณ์ เภทพ่อค้า
60 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D15.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 15. นางสาวพันธ์ทิพา เอื้อนกิ่ง
71 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D14.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 14.นางสาวธนิษฐา อาจจำนงค์
70 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D13.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 13.นางสาวภัควลัญชญ์ ปิริมา
73 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D12.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 12. นายวิชชากร ศิริภักดิ์
68 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D11.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 11.นางสาว พิจิตรา ยอดสง่า
66 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D10.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 10.นางสาวจิตต์กาญจนา ชุมรัมย์
71 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D9.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 9. นางสาวอรัญญา อุดมวิทย์
70 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D8.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 8.นาย ปรีชา แต้วกลาง
66 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D7.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 7.นางสาว ศณิชา เพ็ชรรัตน์
68 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565


D6.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 6.นางสาวธญา อ้นแพ
65 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565

    หน้า 1 / 3 |   [ Next ] (all : 47 Record) เลือกไปที่หน้า

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2565 - 2567
31 : ลงบทความ 20 พฤษภาคม 2565


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
26 : ลงบทความ 20 พฤษภาคม 2565


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : งานวิจัย
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

592 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

552 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

823 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

2663 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

12,704,447
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร