Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
 • กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 • ฝึกอบรมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนปฏิบัติการ สำหรับสถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดย...สถาบัน Health Care Without Harm(HCWH)
 • ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา (คปสอ.)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ หลักสูตรพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB) ปีงบประมาณ 2567
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS Provider Course (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 1)
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2567
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 4
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2567 “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการซ้อมนำเสนอ Service Profile ของกลุ่มงาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค 500,000 บาท
 • โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมพลคน Gen Y+3
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจคลินิกแพทย์
เฉพาะทางนอกเวลา
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
49 : ลงบทความ 16 มิถุนายน 2567


กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
95 : ลงบทความ 14 มิถุนายน 2567


ฝึกอบรมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนปฏิบัติการ สำหรับสถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดย...สถาบัน Health Care Without Harm(HCWH)
100 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา (คปสอ.)
57 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้

JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
208 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1288 : ลงบทความ 04 มิถุนายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1545 : ลงบทความ 24 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1944 : ลงบทความ 23 พฤษภาคม 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1622 : ลงบทความ 21 พฤษภาคม 2567
ACADEMIC ARTICLES
ผลงานวิชาการ บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลดน้ําหนักตัวสําเร็จ ของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม “ต้องลดน้ำหนัก ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรา” ปี 2566 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
429 : ลงบทความ 19 มีนาคม 2567


ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1340 : ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2566


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ในการปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ของบุคลากรการเงินและบัญชีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1189 : ลงบทความ 01 มิถุนายน 2566


ความสอดคล้องการตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้นระหว่างนักกิจกรรมบำบัดและผู้ป่วย
1773 : ลงบทความ 29 ธันวาคม 2565


JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด
4063 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
3602 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้
4370 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก
6422 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564

CQI ARTICLES
ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


วางระบบการประเมิน Specific Competency เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Excellence center เทคนิคการแพทย์
2076 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


การพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococus neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผล จุลชีววิทยา
2105 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


Medication & Dental health care for infective endocarditis prophylaxis ทันตกรรม
2221 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


D22.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 22.นาง กาญฆ์ริชศาฏ์ ครูแพทย์
2289 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com


ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ITA รพ.มหาราชนครราชสีมา


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา


เปลฉุกเฉินอาสานอกเวลา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด : การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

4573 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

12988 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

7270 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

16,035,993
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานดูแลระบบปฏิบัติการและสนับสนุนบริการ