รายงาน
 
IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลปีใหม่ 11/04/2565 ถึง 17/04/2565
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
11-เม.ย. 12-เม.ย. 13-เม.ย. 14-เม.ย. 15-เม.ย. 16-เม.ย. 17-เม.ย. รวม
จักรยานยนต์(02)
20 19 22 18 16 13 10 118 17
เก๋ง(04)
1 1 1 2 0 0 0 5 1
ปิคอัพ(05)
0 1 1 1 3 2 0 8 1
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รถอื่นๆ(99)
4 2 1 0 0 0 1 8 1
คนเดินเท้า(00)
0 0 2 0 0 0 0 2 0
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
25 23 27 21 19 15 11
141
20
ยอดรวม
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา