ตารางการให้วัคซีนสำหรับเด็ก

วัคซีน
แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
18 เดือน
2 - 2½ ปี
4 – 6 ปี
12 – 16 ปี
บีซีจี BCG                    
ตับอับเสบบี HBV1 HBV2   HBV3            
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดเต็มเซลล์     DTPw1 DTPw2 DTPw3     DTPw4   DTPw5 dTและ ทุก 10 ปี
โปลิโอชนิดกิน     OPV1 OPV2 OPV3     OPV4   OPV5  
หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม           Measles/MMR1   MMR2    
ไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อตาย (JE)             JE1, JE2 ห่างกัน 1 - 4 สัปดาห์ JEV3    
วัคซีน วัคซีนเผื่อเลือก (Optional vaccines)
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไม่มีเซลล์     วัคซีน 5 โรค DTPa1 วัคซีน 5โรค DTPa2 วัคซีน 5 โรค DTP3     DTPa4   DTPa5 Tdap
โปลิโอชนิดฉีด     IPV1 IPV2 IPV3     (IPV4)   IPV5  
ฮิบ (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)     Hib 1 Hib 2 Hib 3 (PRP-T)            
นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต     PCV1 PCV2 PCV3   PCV4      
โรต้า (อุจจาระร่วง)     RV1 RV2 (RV3)            
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)         2 ครั้งห่างกัน 1 เดือนในปีแรก จากนั้นปีละ 1เข็ม  
ไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็น (CDJE)           1 - 2 ครั้ง ห่างกัน 3 - 12 เดือน        
ตับอักเสบเอ             2 ครั้ง ห่างกัน 6 - 12 เดือน
อีสุกอีใส (Varicella)             1 - 2 ครั้ง ยกเว้นอายุ > 13 ปี ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 4 - 8 สัปดาห์
มะเร็งปากมดลูก (HPV)                     3 ครั้ง ห่างกัน 1 - 2 และ 6 ด.