ชื่อเรื่อง:    ผลของการใช้กระหล่ำปลีต่อการลดอาการปวดคัดตึงเต้านมแม่

นักวิจัยหลัก: นางอังสนา  วงศ์ศิริ,  ร.ศ. กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์

บทนำ:  อาการปวดคัดตึงเต้านมพบได้บ่อยในแม่หลังคลอดซึ่งเป็นผลมาจากกลไกการผลิตน้ำนมภายในร่างกายเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับลูก  ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอาการคัดตึงเต้านมในแม่ครรภ์แรกจะพบได้มากถึงร้อยละ 40 ใน 72 ชั่วโมงหลังคลอด และจะทวีความปวดขึ้นหากไม่แก้ไข  วิธีช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คือการชี้แนะแนวทาง เช่น          ให้นวดประคบร้อนสลับเย็น และบีบน้ำนมออก  ซึ่งผลคือบรรเทาได้ในระยะสั้นๆ และเพียงเล็กน้อย  ดังนั้นการนำกระหล่ำปลีมาใช้ประคบเต้านม จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยลดอาการปวดคัดตึงเต้านมได้  เพราะเป็นพืชผักสมุนไพรที่หาง่าย  มีฤทธิ์ในการลดปวดได้ดี  สะดวกและไม่มีอันตรายจากการนำมาใช้  อีกทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้

วัตถุประสงค์:  เพื่อเปรียบเทียบระดับการปวดคัดตึงเต้านมระหว่างแม่กลุ่มที่ได้รับการประคบเต้านมด้วยกระหล่ำปลีกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

วิธีการศึกษา:  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นแม่ครรภ์แรกหลังคลอดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และเข้ารับการปรึกษาในคลินิกนมแม่ด้วยสาเหตุปวดคัดตึงเต้านมจำนวน  40  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการประคบด้วยกระหล่ำปลี จำนวน  20  คน กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ จำนวน 20 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  ข้อมูลที่ได้นำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการลดอาการปวดคัดตึงเต้านมโดยการทดสอบค่าที

ผลการศึกษา: ผลการวิจัยพบว่าแม่กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการลดลงของการปวดคัดตึงเต้านมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สรุป: การใช้กระหล่ำปลีประคบเต้านมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอาการปวดคัดตึงได้ผลดี         ซึ่งในศาสตร์แผนไทยจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดเย็น  มีฤทธิ์ดูดซับความร้อน  ช่วยลดการคั่งของสารน้ำในเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม  นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษของกระหล่ำปลีคือ สามารถรองรับและโอบรอบเต้านมขณะประคบได้เป็นอย่างดี  อาการปวดคัดตึงจึงลดลงอย่างทั่วถึงและที่สำคัญคือสามารถแก้ปัญหาที่แม่พบได้ตรงกับความต้องการ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดูแลที่แม่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ: ความรู้ที่ได้สามารถนำไปศึกษาการลดความปวดในตำแหน่งอื่นๆได้ รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในแม่กลุ่มอื่นที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน  เช่นแม่ที่แยกจากลูกหลังคลอด  หรือต้องการให้ลูกหย่านม เป็นต้น