ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ENDO GRASP ๕mm. INST จำนวน ๑๕ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Cryo Vial, ๒.๐ (เกลียวนอก) (๒๕ pcs/pk) จำนวน ๕ PACK ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ถุงปั๊มเลือด ขนาด ๑๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ถุง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Para gard ๑๐๐ml/bot จำนวน ๖ Bot ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Volkmann Bone Curette Double Ended Oval ๑๔cm.(Curettage) จำนวน ๒๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Biotrol paste (๖๐ gm) จำนวน ๓๐ หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Reticulocyte pak จำนวน ๙ Pack ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bag Urine collecting Baby จำนวน ๒๐๐ ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ปรอท Digital จำนวน ๔๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Lehman ๖ Fr. จำนวน ๒๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระดาษ PRINTER สำหรับเครื่องนึ่ง จำนวน ๒๐๐ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Quick-Core Biopsy Needle ๑๘G ๒๐cm ๒๐T จำนวน ๓๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ocublue Plus G ๐.๐๕% w/v ๑ ml. จำนวน ๑๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสเปรย์ Granulox จำนวน ๑๐ กระป๋อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการน้ำมัน Special Oil ๕๐ ml. จำนวน ๓๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '14/5/2562'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระดาษเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ (Posequat Pad สูตรไม่มีแอลกอฮอล์)(แบบกระปุก) จำนวน ๔๖ กระป๋อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '14/5/2562'

 • ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ N-Circle Stone Extraction NTSE - ๐๓๐๑๑๕ - UDH - MB จำนวน ๑๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการหมวกคลุมผมตัวหนอน (๑,๐๐๐ ชิ้น/ลัง) จำนวน ๑๐ ลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '14/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเล่นซีดีแบบ DVD จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงานชนิดมีท้าวแขน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังขยะสเตนเลส จำนวน 10 ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเสาให้น้ำเกลือทำด้วยสเตนเลส (ปรับระดับได้ 120-210 เซนติเมตร) จำนวน 40 ต้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 2 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้หัวกลม ปรับระดับได้ มีพนักพิง มีล้อเลื่อน (เก้าอี้บาร์) จำนวน 1 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 237 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/5/2562'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/5/2562'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 31 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/5/2562'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/5/2562'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา อาคารรักษาและบริเวณบ้านพัก ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 3 ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Syring lock ๑๐ cc (Syringe ๑๐cc luer lock tip) จำนวน ๔๘ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Syring lock ๓ cc (Syringe ๓cc luer lock tip) จำนวน ๑๒ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '13/5/2562'


 • ทั้งหมด 43,916 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 879 หน้า
  หน้า 149/879
  เริ่มต้น    136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER