ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo-Hyperthermia สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องสแกนสไลด์ชนิดครั้งละ 1 แผ่น พร้อมโปรแกรมนับเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อรถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular Closure Device) จำนวน ๘๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายไฟใหญ่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อจ่ายลมเข้าเครื่องซักฟอก จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลมโรงซักฟอก จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง 1852 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นก 1669 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 บำรุงรักษาระบบการสร้างภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging MRI) '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์ด้วยระบบ ORS จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-003-0150/0003 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-003-0150/0003 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบ 2 ตา หมายเลขครุภัณฑ์ 6650-002-0001/0125 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดแอลกอฮอล์ หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-006-2002/0008 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจหาบิริรูบิน จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน ๔ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม รุ่น Siremobil Compact L หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๖-๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑๐๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น Somatom Definition AS จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญานชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๓ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/1/2563'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Mask, oxygen with bag ชนิดยางยืด, adult จำนวน 60,000 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 วัสดุการแพทย์ รายการชุดให้น้ำเกลือ แบบมีเกลียวและมีตัวกรองอากาศใน Set จำนวน ๙๕,๐๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 วัสดุการแพทย์ รายการแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 วัสดุการแพทย์ รายการกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว (Syringe) ชนิด Irrigate ขนาด ๕๐ ml.จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 วัสดุการแพทย์ รายการถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Digital Mammogram with Digital Diagnostic Ultrasound) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 เช่าระบบส่วนต่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสร้างภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/1/2563'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบเปิดแผลเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 12 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High flow oxygen therapy) จำนวน ๗ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโตชนิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/1/2563'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tisseel Frozen ๒ ml. จำนวน ๖๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '22/1/2563'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '22/1/2563'


 • ทั้งหมด 53,936 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 1079 หน้า
  หน้า 149/1079
  เริ่มต้น    136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER