ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ อุปกรณ์ช่วยเจาะเก็บโลหิต จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด ๔๕๐ เทสต์ จำนวน ๘๙ Pack ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ POP Slap splint roll ๔ จำนวน ๔๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Syring Irrigate ๕๐ ml. จำนวน ๕๕๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สำลีก้อนกลมปลอดเชื้อ ๐.๓๕ กรัม (๑๐ชิ้น/ซอง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ๒% CHG in ๗๐% IPA Swab Stick ๒ ก้าน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน ๔ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Dermalon Blue ๓-๐ ๗๕cm. C๑๗ จำนวน ๑๕๐ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการMonotime ๔/๐ USP, ๓/๘ Cutting, ๑๙mm., ๗๐cm. จำนวน ๕๔ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ปรอท Digital จำนวน ๖๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ TEGADERM ๔.๔x๔.๔ cm. จำนวน ๑๑๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Sterile Dressing ๐๑๒ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze Non-Woven ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔ ply ชนิด Non Sterile จำนวน ๗๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Y-Gauze Sterile ๓ นิ้ว x ๔ นิ้ว (๒ชิ้น/ซอง) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Suture Vicryl ๑ เข็ม ๔๐ mm. จำนวน ๕๑ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Silkam ๑๐x๗๕ cm. ๒/๐ ไม่ติดเข็ม จำนวน ๓๐๐ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Silkam ๑๐x๗๕cm. ๓/๐ ไม่ติดเข็ม จำนวน ๒๐๑ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ไม้พันสำลีขนาด ๖ นิ้ว เบอร์ L (๕ ชิ้น/ซอง) ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๒๗,๕๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze Burn ๔.๕ นิ้ว x ๔.๕ นิ้ว x ๒๔ ชั้น ๒ ชิ้น/ซอง ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๗,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Sterile Gauze Pad ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว x ๘ Ply (๑ ชิ้น/ซอง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze Burn ๔.๕ นิ้ว x ๔.๕ นิ้ว x ๒๔ ชั้น บรรจุ ๕ ชิ้น/ซอง ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๓,๔๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการหลอดทดสอบการแข็งตัวของเลือด (ACT TUBES) จำนวน ๒๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Disp. Large Volume Nebulizer จำนวน ๓๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Incise Drape ๓๐ - ๓๔๖ (๒๘ cm. x ๑๕ cm.) จำนวน ๑๕๕ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๓๒๕ ml. Water Adpt Humld Respi จำนวน ๗๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ๑๐๐% ๑๗๐ g. (๖ กระป๋อง/กล่อง) จำนวน ๑๒๐ กระป๋อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tube Silicone No.๒๐๓ จำนวน ๕๖ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Mask ป้องกันเชื้อวัณโรค จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '5/1/2561'

 • ยกเลิก ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Injection) ยี่ห้อ Mallinckrodt รุ่น Illumena แบบรวมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561 เหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ ชนิด 1 ระนาบ ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura FD 10 หมายเลขเครื่อง 1658 แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด 1 ระนาบ ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura FD 10 หมายเลขเครื่อง 494 แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '5/1/2561'


 • ทั้งหมด 23,752 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 476 หน้า
  หน้า 149/476
  เริ่มต้น    136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER