คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 
ชื่อ
:
นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
ตำแหน่ง
:
นายแพทย์
:
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
 

ชื่อ
:
นายแพทย์วสันต์ ลิมปเจต
ตำแหน่ง
:
นายแพทย์
:
แพทย์ที่ปรึกษา
     

ชื่อ
:
นางนวลพรรณ พิมพิสาร
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
:
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ
     
     


ชื่อ
:
นางกอมาศ ผลาหาญ
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
     

ชื่อ
:
นางสุรีพร แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
     

ชื่อ
:
นางสาวรัชนีกรณ์ การเร็ว
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
     
     
     

 
ชื่อ
:
นางวิไลวรรณ พุ่มจัตุรัส
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
     
     

ชื่อ
:
นางญาติกา วรขันติพงษ์
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
     
     

 
ชื่อ
:
นางกัญชิตา เสริมสินสิริ
ตำแหน่ง
:
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
     

ชื่อ
:
นางสาวพัชราวลัย ค้าสบาย
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
     
     
     

ชื่อ
:
นางอนัญพร เดชผล
ตำแหน่ง
:
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
     
     

ชื่อ
:
นางภาวินี จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง
:
พนักงานการเงินและบัญชี
     

ชื่อ
:
นางสาวรัศมี เกสูงเนิน
ตำแหน่ง
:
พนักงานธุรการ
     

ชื่อ
:
นายศรัญญู อังยศ
ตำแหน่ง
:
พนักงานขับรถ
     
     
     

 
ชื่อ
:
นางตาอิ่ง เสนาคลัง
ตำแหน่ง
:
พนักงานทำความสะอาด