Menu
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # วิสัยทัศน์ / บทบาทหน้าที่ / วัตถุประสงค์
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # วิสัยทัศน์ / บทบาทหน้าที่ / วัตถุประสงค์
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา
SCHEDULE
โปรแกรมการฝึกอบรม
GALLERY
ห้องภาพ
CONTACTS
ติดต่อเรา
ABOUT US วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / บทบาทหน้าที่
  วิสัยทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมรพ.มหาราชนครราชสีมา (VISION)

เราจะเป็นสถาบันฝึกอบรมฯชั้นนำระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ

        เป็นหน่วยงานกลางในการจัดระบบ/สนับสนุน/ประสานงาน/รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอก

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

        1. บริหารจัดการและประสานความร่วมมือด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอน/ การฝึกอบรม / การศึกษาต่อเนื่องให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ
        2. บริหารจัดการและประสานความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสะท้อนความเป็น Training Center
        3. กระตุ้นให้กลุ่มงาน/ ฝ่าย/ ศูนย์ มีการจัดทำและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
        4. พัฒนาโครงการร่วม รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ         5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER