Menu
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา
SCHEDULE
โปรแกรมการฝึกอบรม
GALLERY
ห้องภาพ
CONTACTS
ติดต่อเรา
ABOUT MNRH เกี่ยวกับโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์ (Vision)

        "สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข" ความหมาย : โรงพยาบาลที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (ทั้งส่วยกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่รวมโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

พันธกิจ (Mission) โรงพยาบาล

        1. เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 ด้าน ได้แก่ ศุนย์มะเร็ง ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ทารกแรกเกิด และศูนย์อุบัติเหตุ
        2. ให้บริการและเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ
        3. เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
        4. ผลิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
        5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
        6.ให้บริการและสนับสนุนบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิเขตเมือง
        7.ให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพปลอดภัย


พันธกิจกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

        - ให้บริการและเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
        - ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ
        - พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
        - ให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินกับบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
        - ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง


ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

        1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
        2. การพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
        3. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)
        4. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ(HRM)
        5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
        6. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบบริการและบริหารจัดการ
        7. การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
            7.1 เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
            7.2 เป็นแหล่งฝึกอบรมพทย์เพิ่มพูนทักษะ / แพทย์ประจำบ้านที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
            7.3 เป็นศูนเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
        8. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย


 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER