Menu
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ความเป็นมาของศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ความเป็นมาของศูนย์ฝึกอบรมฯ
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา
SCHEDULE
โปรแกรมการฝึกอบรม
GALLERY
ห้องภาพ
CONTACTS
ติดต่อเรา
ABOUT US ความเป็นมาของศูนย์ฝึกอบรมฯ
  ความเป็นมาของศูนย์ฝึกอบรมฯ

        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพันธกิจในการบริการสาธารณสุข อันประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ การให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบและกลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ตลอดจนร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น


        ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ระดับภูมิภาค จึงมีการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellent Center) ทางด้านโรคหัวใจ (Cardiac Center) โรคมะเร็ง (Cancer Center) อุบัติเหตุ(Trauma Center) และทารกแรกเกิด (Newborn Center) ขึ้นเพื่อลดสาเหตุการตายจาก 3 อันดับโรคแรกคือ โรคหัวใจ โรคมะเร็งและการบาดเจ็บ ตลอดจนลดภาวะเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพชีวิตประชาชน
        ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อจัดการฝึกอบรม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER