Menu
  ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
 
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
สารจาก ศูนย์ฝึกอบรม
      ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ระดับภูมิภาค จึงมีการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellent Center) ทางด้านโรคหัวใจ (Cardiac Center) โรคมะเร็ง (Cancer Center) อุบัติเหตุ(Trauma Center) และทารกแรกเกิด (Newborn Center) ขึ้นเพื่อลดสาเหตุการตายจาก 3 อันดับโรคแรกคือ โรคหัวใจ โรคมะเร็งและการบาดเจ็บ ตลอดจนลดภาวะเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพชีวิตประชาชน

      ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อจัดการฝึกอบรม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
Read More
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
 
ดาวโหลด เอกสารประกอบการอบรม
การศึกษาแพทย์หลังปริญญา (หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน)
  28 มีนาคม 2560
คู่มือโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2559
  28 มีนาคม 2560
แบบฟอร์มงานการเรียนการสอน
  31 มีนาคม 2560
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ
  28 พฤศจิกายน 2554
CPC: Clinico - Pathological Conference ครั้งที่ 6‏
  11 กรกฏาคม 2554
ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรม
  ธันวาคม 2563  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31 
ห้องภาพ / กิจกรรม / อบรม / สัมมนา ศูนย์ฝึกอบรม
Untitled Document
สรุปโครงการติดตามพัฒนาระบบผู้ป่วยนอกด้วยแนวคิด Lean Six Sigma
7ก.ค.60คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มมส.เยี่ยมประเมินParamedicและแสดงความยินดีกับนพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการวิทยาลัยการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ปฐมนิเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีลงนามทางวิชาการผลิตพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 มิ.ย.60
การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 รุ่นที่3 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
การอบรมปฐมนิเทศ/ อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 และพิธีมอบรางวัลแพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น ปี 2559
พิธีลงนามทางวิชาการผลิตพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนม.กับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 11พค.60
พิธีมอบเกียรติบัติการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2559

ข่าวสาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
82
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา
30 สิงหาคม 2555 
78
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมทีมERTเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่7
เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน(ERT) และฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 7
30 สิงหาคม 2555 
 
รักจริงรอได้ มื่อรักเรียกร้อง ต้องสำรวจความพร้อม โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา รพ.มหาราช ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย!!! ครบรอบ 102 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
This is an example of a HTML caption with a link.
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER