Menu
  ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับแพทย์ในเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour”
01 สิงหาคม 2557 view 17 
ประชุมวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI สำหรับพยาบาลในเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour”
01 สิงหาคม 2557 view 19 
 
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
โครงการ อบรม / ประชุม / ดูงาน / อื่นๆ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
30
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับแพทย์ในเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour”
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับแพทย์ในเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสบายแกรนด์ โรงแรมสบาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
01 สิงหาคม 2557 - 01 สิงหาคม 2557 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน  | ลงทะเบียนออนไลน์  | ดาวน์โหลดเอกสาร
33
ประชุมวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI สำหรับพยาบาลในเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour”
ประชุมวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI สำหรับพยาบาลในเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสบายแกรนด์ โรงแรมสบาย
01 สิงหาคม 2557 - 01 สิงหาคม 2557 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน  | ลงทะเบียนออนไลน์  | ดาวน์โหลดเอกสาร
สารจาก ศูนย์ฝึกอบรม
      ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ระดับภูมิภาค จึงมีการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellent Center) ทางด้านโรคหัวใจ (Cardiac Center) โรคมะเร็ง (Cancer Center) อุบัติเหตุ(Trauma Center) และทารกแรกเกิด (Newborn Center) ขึ้นเพื่อลดสาเหตุการตายจาก 3 อันดับโรคแรกคือ โรคหัวใจ โรคมะเร็งและการบาดเจ็บ ตลอดจนลดภาวะเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพชีวิตประชาชน

      ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อจัดการฝึกอบรม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
Read More
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
 
ดาวโหลด เอกสารประกอบการอบรม

  03 กรกฏาคม 2556

  28 กุมภาพันธ์ 2556
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระยะวิกฤต
  28 กุมภาพันธ์ 2556
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระยะวิกฤต
  28 กุมภาพันธ์ 2556
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระยะวิกฤต
  28 กุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรม
  กรกฏาคม 2557  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31 
ห้องภาพ / กิจกรรม / อบรม / สัมมนา ศูนย์ฝึกอบรม
Untitled Document
"Show and Share สื่อรักออนไลน์เครือข่ายวาร์ฟาริน"
โปรแกรม Warfarin Online นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 2
อบรมโปรแกรม Warfarin Online นครชัยบุรินทร์ รุ่น 1
MOU Warfarin 21-22 สค.56
การประชุมวิชาการทารกแรกเกิดสัญจร
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2556
teaching on the run
ประชุม Bord แพทย์ประจำบ้าน Elective 6 ก.ย.55
โครงการเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 1
How to..." Radiofrequercy Ablation for Hepatocellular carcinoma"

ข่าวสาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
82
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา
30 สิงหาคม 2555 
78
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมทีมERTเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่7
เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน(ERT) และฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 7
30 สิงหาคม 2555 
 
รักจริงรอได้ มื่อรักเรียกร้อง ต้องสำรวจความพร้อม โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา รพ.มหาราช ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย!!! ครบรอบ 102 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
This is an example of a HTML caption with a link.
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER