Menu
  ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
 
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
สารจาก ศูนย์ฝึกอบรม
      ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ระดับภูมิภาค จึงมีการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellent Center) ทางด้านโรคหัวใจ (Cardiac Center) โรคมะเร็ง (Cancer Center) อุบัติเหตุ(Trauma Center) และทารกแรกเกิด (Newborn Center) ขึ้นเพื่อลดสาเหตุการตายจาก 3 อันดับโรคแรกคือ โรคหัวใจ โรคมะเร็งและการบาดเจ็บ ตลอดจนลดภาวะเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพชีวิตประชาชน

      ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อจัดการฝึกอบรม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
Read More
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
 
ดาวโหลด เอกสารประกอบการอบรม
แบบฟอร์มการประเมินของศูนย์ฝึกอบรม
  18 มกราคม 2560  
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ
  28 พฤศจิกายน 2554
CPC: Clinico - Pathological Conference ครั้งที่ 6‏
  11 กรกฏาคม 2554
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  28 มิถุนายน 2554
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2554
  12 พฤษภาคม 2554
ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรม
  มกราคม 2560  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31 
ห้องภาพ / กิจกรรม / อบรม / สัมมนา ศูนย์ฝึกอบรม
Untitled Document
การนิเทศติดตามการปฎิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะและศิลย์เก่าศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
กฎหมายทางการแพทย์
ทักษะการสื่อสาร หมอมืออาชีพ
อบรมปฐมนิเทศ/อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2559
อบรมการใช้หุ่น รุ่นที่ 3 วันที่26-27 ม.ค 2559
อบรมการใช้หุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ม.ค 2559
อบรมการใช้หุ่น รุ่นที่ 1วันที่ 23-24 ธ . ค 2558
ปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2558
อบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advaned cardiovascular Life support ACLS ) สำหรับแพทย์เพิ่มทักษะปี 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มิ.ย 2559
อบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advaned cardiovascular Life support ACLS ) สำหรับแพทย์เพิ่มทักษะปี 2559 รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 มิ.ย 2559

ข่าวสาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ยินดีต้อนรับ
82
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองนครราชสีมา
30 สิงหาคม 2555 
78
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมทีมERTเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่7
เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน(ERT) และฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 7
30 สิงหาคม 2555 
 
รักจริงรอได้ มื่อรักเรียกร้อง ต้องสำรวจความพร้อม โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา รพ.มหาราช ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย!!! ครบรอบ 102 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
This is an example of a HTML caption with a link.
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER