Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายเรื่อง“ความเครียด สำหรับผู้สูงอายุ” แก่สมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 6
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะทัศนศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโปรแกรม Warfarin Online
 • อบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • วิธีขับรถลุยน้ำท่วม และการดูแลหลังขับรถลุยน้ำ
 • เช็คตัวคุณ กับไวรัสเมอร์ส!!!
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ