Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2559
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษดูงานจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เขตสุขภาพที่ 4
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
 • รพม.นม.จัดอบรมเรื่อง “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา ในเครือข่ายปฐมภูมิเมืองย่า 4 หัวทะเล
 • กำหนดย้ายสถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการช้า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายทางการแพทย์
 • รพม.นม.ต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 นครชัยบุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ 3 ปี 2559


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ