Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันพยาบาลสากล ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด” เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ในงาน “วิสาบบูชา พุทธบารมี”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Shock จากการติดเชื้อในกระแสโลหิต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ดูแลหลักและญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตร Ostomy and wound care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเปิดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ครั้งที่ 10
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเสริมความรู้ในการใช้แผ่น DTX สำหรับพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคลื่นลูกใหม่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Thai Refer แก่แพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงาน“เย็นฉ่ำน้ำใจ สายใยครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2559”


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ