Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม CPR กระดูก – ข้อ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการของผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตทันตแพทย์ ระหว่างมทส. และ 5 รพ.ในเขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหกรรม ลด แหลก แจกบุญ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบพัดลม เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผ่าตัดเปลี่ยนปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพ (MNLS) รุ่นที่ 3
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ 2017
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล และควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดตั้งหอผู้ป่วยเด็กภูมิคุ้มกันต่ำ และสร้างห้องพิเศษตึกเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง“ติดตามระบบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma (Follow up and shape)”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (MNLS) สำหรับพยาบาลจบใหม่ รุ่นที่ 2
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้บริจาค อวัยวะไต รายที่ 17
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ