ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร   ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

                                                            (สำเนา)
                                                 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
                   เรื่อง  ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร
                                           ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
                                                  ------------------------

                  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา   ได้ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร   ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ตามรายละเอียด ดังนี้
                  ๑.  มีผู้สนขอรับเอกสาร    จำนวน  ๖   ราย
                  ๒.  มีผู้มายื่นซองเสนอราคา    จำนวน  ๒  ราย  ดังนี้
                        ๒.๑   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ทองเกิด
                        ๒.๒   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โคราชทรัพย์ไพศาล  เอ็นจิเนียริ่ง
                  ๓.   จังหวัดนครราชสีมา   ได้รับพิจารณาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   โดยพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด   โคราชทรัพย์ไพศาล  เอ็นจิเนียริ่ง   เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้    เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น   ๑๗๗,๕๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และราคาไม่เกินวงเงินที่ทางราชการกำหนดและเป็นราคาต่ำสุด

                  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                  ประกาศ  ณ   วันที่   ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                          
                                                                   (นายสมอาจ    ตั้งเจริญ)
                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
                                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
                                      

Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER