ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร   ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา<div style="display:none">i cheated on husband <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">reasons married men cheat</a> women who cheat on men</div><div style="display:none">click <a href="http://www.avjobs.com/blog/page/Married-Men-Who-Have-Affairs.aspx">redirect</a> redirect</div><div style="display:none">why women cheat on husbands <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">why people cheat in relationships</a> women who love to cheat</div><div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://www.apologetics.net/template/page/i-cheated-on-my-girlfriend.aspx">woman affair</a> find an affair</div><div style="display:none">women who cheat <a href="http://scottdangelo.com/abortionpills/page/looking-for-affair.aspx">beautiful women cheat</a> will my husband cheat again</div><div style="display:none">reasons why married men cheat <a href="http://www.developerstalk.com/page/how-to-cheat-on-husband.aspx">developerstalk.com</a> find an affair</div><div style="display:none">why women cheat on their husbands <a href="http://www.keelingconsulting.com/Blog/page/women-who-cheat-on-husbands.aspx">women affairs</a> marriage affairs</div><div style="display:none">how long do you have to get an abortion <a href="http://www.mipnet.dk/abortionpills/page/menstruation-after-dc-procedure">teen abortion</a> what is partial birth abortion</div><div style="display:none">scraping of the uterus procedure <a href="http://www.sigridw.com/blog/template/page/partial-birth-abortion-procedure.aspx">sigridw.com</a> i had an abortion</div><div style="display:none">arguments for abortion <a href="http://www.neillans.co.uk/template/template/page/Abortion-Real-Life-Stories.aspx">herbal abortion</a> an abortion clinic</div><div style="display:none">how do you spy on text messages <a href="http://www.harshpande.net/blogengine/template/page/text-spy-free.aspx">free text monitoring</a> spyware for android phone</div><div style="display:none">spy phone <a href="http://nationalautocare.com/blog/page/phone-spying">how to spy on a phone</a> free phone spy app</div><div style="display:none">how many women cheat on husbands <a href="http://blog.sharepointgeek.nl/coupons/page/how-can-people-cheat.aspx">open</a> my boyfriend cheated on me quotes</div><div style="display:none">why people cheat in marriage <a href="http://www.fangstoptimering.dk/template/page/why-wives-cheat-on-husbands.aspx">read</a> married men that cheat</div><div style="display:none">abortion article <a href="http://www.prostudiousa.com/blog/page/how-early-can-you-have-an-abortion.aspx">prostudiousa.com</a> an abortion clinic</div><div style="display:none">when married men cheat <a href="http://www.totspub.com/blog/page/all-women-cheat">unfaithful wife</a> women who want to cheat</div><div style="display:none">cialis 40mg <a href="http://www.gruene-kehl.de/coupons/page/synthroid-bottle">gruene-kehl.de</a> kamagra 50mg</div><div style="display:none">walgreens prints coupons <a href="http://topogroup.com/Topoblog/page/in-store-walgreens-photo-coupon.aspx">topogroup.com</a> walgreens print coupon</div><div style="display:none">thyroxine bottle <a href="http://www.guitar-frets.com/blog/page/synthroid-200mcg.aspx" rel="nofollow">read</a> celebrex</div><div style="display:none">viagra trial coupon <a href="http://softballspa.com/blogengine2_8/page/discount-on-prescription.aspx">read</a> free viagra coupons</div>

                                                            (สำเนา)
                                                 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
                   เรื่อง  ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร
                                           ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
                                                  ------------------------

                  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา   ได้ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร   ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ตามรายละเอียด ดังนี้
                  ๑.  มีผู้สนขอรับเอกสาร    จำนวน  ๖   ราย
                  ๒.  มีผู้มายื่นซองเสนอราคา    จำนวน  ๒  ราย  ดังนี้
                        ๒.๑   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ทองเกิด
                        ๒.๒   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โคราชทรัพย์ไพศาล  เอ็นจิเนียริ่ง
                  ๓.   จังหวัดนครราชสีมา   ได้รับพิจารณาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   โดยพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด   โคราชทรัพย์ไพศาล  เอ็นจิเนียริ่ง   เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้    เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น   ๑๗๗,๕๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และราคาไม่เกินวงเงินที่ทางราชการกำหนดและเป็นราคาต่ำสุด

                  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                  ประกาศ  ณ   วันที่   ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                          
                                                                   (นายสมอาจ    ตั้งเจริญ)
                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
                                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
                                      

Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER