ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าห้องประชุม โรงแรมโคราชรีสอร์ท จำนวน 2 รายการ วันที่ 20-21 มกราคม 2561 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 2 รับ-ส่งจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไปโรงแรมโคราชรีสอร์ท อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ไปส่ง วันที่ 20 มกราคม 2561 รับกลับ วันที่ 21 มกราคม 2561 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก จำนวน ๑ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง นักศึกษาแพทย์ วิชาบทนำคลินิก ออกฝึกภาคสนาม จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไป โรงพยาบาลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะ วัสดุการแพทย์ รายการโพรบวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 51 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด (Cementless Total Hip Arthoplasty with Navigator) จำนวน ๑๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/1/2561'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะ วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๕,๐๐๐ Vial ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/1/2561'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/1/2561'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะ วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยา Ferritin จำนวน ๓,๘๐๐ Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ GUIDE WIRE ๐.๐๓๕ x ๒๖๐ cm. จำนวน ๕๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Introducer sheath ๖Fr. x ๗ cm. จำนวน ๕๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๓Lumen ๕.๕Fr. ๑๓ cm. Central Venous Catheter จำนวน ๓๐ SET ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเข็มแทงนำเข้าหลอดเลือด (AMC/๔ Arterial Catheter Needle ๑๘ Ga x ๒ ๓ /๔ Length (๗.๐ cm.) For Guide Wire ๐.๐๓๒ - ๐.๐๓๘) จำนวน ๒๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Surgical Hood จำนวน ๑๐ กล่อง ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Broncho Cath Left ๓๕FR. จำนวน ๒๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๑๔.๕Frx๒๔cm.(๙x๑/๒ นิ้ว) Hemo-Flow High Flow Permanent Set จำนวน ๑๒ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (CATH MB ๕F PIG ๑๑๐CM. ๖SH) จำนวน ๒๕ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Polyhesive II Rem Ret EL W/Cord จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ งาน ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการน้ำมันซิลิโคนสำหรับกดจอประสาทตา จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน (Cath Intravanous) เบอร์ ๑๖ , ๑๘ , ๒๐ , ๒๒ , ๒๔ จำนวน ๔๐๒,๘๑๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/1/2561'

 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดให้น้ำเกลือเด็ก (Set Microdrip) จำนวน ๖๕,๓๑๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Needle Disposable เบอร์ ๑๘x๑ , ๑๘x๑.๕ , ๒๐x๑ , ๒๐x๑.๕ , ๒๑x๑ , ๒๑x๑.๕ , ๒๒x๑ , ๒๓x๑ , ๒๓x๑.๕ , ๒๔x๑ , ๒๔x๑.๕ , ๒๕x๑ , ๒๖x๐.๕ , ๒๗x๐.๕ จำนวน ๔,๖๓๐ กล่อง (๑ กล่อง บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการย่อยและการดูดซึมอหาร '18/1/2561'

 • อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน '18/1/2561'

 • ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน '18/1/2561'

 • ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง '18/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ น้ำยา Lactate Dehydrogenase (LDH-IFCC) จำนวน ๖,๖๔๐ Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดกรองเม็ดเลือดขาวชนิดมีถุงแบ่ง จำนวน ๖๐ SET ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/1/2561'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '17/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '18/1/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure wire) จำนวน ๒๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '18/1/2561'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะ วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจหา Human carcino-embryonic Antigen (CEA) จำนวน ๒,๘๐๐ Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/1/2561'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะ วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน ๔,๐๕๐ Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '18/1/2561'


 • ทั้งหมด 16,789 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 336 หน้า
  หน้า 1/336
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER