ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใส จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ SENN Retractor Double Sharp 16cm. จำนวน 10 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Prontosan Solution ๓๕๐ ml. จำนวน ๕๐ ขวด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการใบมีดสำหรับกำจัดขน Professional Clipper จำนวน ๖ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการกระดาษสำหรับเครื่อง ECG ๑๒ Lead MAC๑๒๐๐ จำนวน ๑๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '27/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bipolar Forceps Mcpherson (Str.) Insulated,0.5mm. จำนวน 10 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ ๑GEM๒๗๕๓ ๒.๕mm COUPLER จำนวน ๑ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ REMOVAL PLIER KY T/SET จำนวน ๒ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการบอร์ดติดผนัง จำนวน 3 บอร์ด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงานชนิดมีท้าวแขน จำนวน 5 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงานชนิดไม่มีท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 28 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับทำหัตถการ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นฉีดยาทำด้วยสเตนเลส จำนวน ๑๕ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '27/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Thermoplastic Klarity Pro Beige จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure wire) จำนวน ๒๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ระกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bone Cement Simplex จำนวน 50 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Disposable Hand Control จำนวน ๔๐๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการขวดเชสท์เดรนปากกว้างชนิดทนร้อน ๑๔๐ องศาเซลเซียส (๑,๐๐๐ cc) จำนวน ๓๐๐ ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ปั๊มปลา Air Pump ต่อขวด Chest Drain จำนวน 6 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 - 6 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารทรีตเม้นท์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 1 - 3 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์มะเร็ง 5 ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ TEST TUBE, GLASS 16x100 mm. จำนวน 5,040 หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '26/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '26/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ BR๑๒๐ BLURIBBON ๑ x ๒๐ CM. (บลูริบบ้อน ๑ x ๒๐ ซม.) (๒๐ ชิ้น / กล่อง) จำนวน ๕๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '26/4/2561'


 • ทั้งหมด 19,985 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 400 หน้า
  หน้า 1/400
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER