ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา   ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเด็ก จำนวน ๕ เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็น ตู้เก็บเลือด และตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบมีแป้ง เบอร์ ๖ , ๖.๕ , ๗ , ๗.๕ , ๘ , ๘.๕ จำนวน ๔๑๔,๐๐๐ คู่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดหัวใจ หน่วยผ่าตัดหัวใจหลอดเลือด อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ห้อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 550 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '19/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr จำนวน 450 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '19/11/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 24 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Wristband Silicone ๑๐๐% คละสี จำนวน ๑,๕๕๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 7 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '19/11/2561'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการการแพทย์ รายการ Elastic Bandage จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟาเรดMicrolife รุ่น FR๑MF๑ จำนวน ๒๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ ดวง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ขวด Redivac Drain ๔๐๐ ml. จำนวน ๑,๔๐๐ ขวด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 3,100 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cardioxyl ๒/๐ USP๑/๒ KL ๑๘ DA ๙๐cm.TD๓x๓B จำนวน ๓ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ AHV๖ เดอร์มาบอนด์ ๐.๕ มล. จำนวน ๑๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Polysorb Undyed ๓/๐ ๗๕cm. C-๑๔(๒๔mm.)SL๖๙๓ จำนวน ๖๐ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Polysorb Violet ๑ ๑๕๐cm. Non-Needle L-๑๑๕ จำนวน ๖๐ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ti-Cron ๒-๐ ๙๐ cm. จำนวน ๓๐ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โคทเทค ไวคริล ๘/๐, ๓๐ซม. เข็มคู่๖.๕มม. สแปททูลา TG๑๔๐-๘ จำนวน ๑๖ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๓๖๑๓ Ti-Cron ๐ ๗๕cm.CV๓๐๐ DA(๓๕mm) จำนวน ๑๕ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุการแพทย์ รายการวัสดุห้ามเลือดละลายได้ชนิดละลายได้ จำนวน 150 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '19/11/2561'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ รายการท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy Tube with cuff and inner Cannular) จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ รายการผ้าซับโลหิตทำจากใยสังเคราะห์ (Non-Woven) ขนาด 15X15 นิ้ว ชนิดไม่ปลอดเชื้อ จำนวน 170,000 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนติดใบมีดหรือไนล่อน (Cutting balloon) จำนวน ๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Blugel ๑๕g.(บลูเจล) จำนวน ๒๐๐ หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ จำนวน ๒๐๐ ม้วน (ครั้งที่ ๒) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ราวพร้อมผ้าม่าน จำนวน ๒ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '19/11/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ รถเข็นของแบบตะกร้า ๒ ชั้น ทำด้วยสเตนเลส จำนวน ๒ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '19/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิดดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/11/2561'


 • ทั้งหมด 29,812 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 597 หน้า
  หน้า 1/597
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER