ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ออกฝึกภาคสนาม ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมจำนวน ๑๕ คัน ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวางแผนการรักษา (SPECT/CT) แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ WALKER ธรรมดา ADULT จำนวน ๑๔๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ga-๖๗ Citrate Activity (๕ mCi) จำนวน ๓ vial ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมอาคารพักแพทย์6ชั้น3ห้อง 610 จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการABO-Rh/REVERSE FOR AVI จำนวน ๘๐๐ CASSETTE ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการAHG POLYSPECIFIC FOR AVI จำนวน ๖,๐๐๐ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเวเฟอร์สำหรับทีเอสซีดี จำนวน ๙๘๐ PC ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการHEMATYPE SEGMENT DEVICE จำนวน ๑๙,๐๐๐ PC ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเขียนแบบและประมาณราคา จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการGEL ชนิด COOMBS (แผ่นเจลทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด) จำนวน ๖,๐๐๐ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างล้างถังสำรองน้ำบนอาคารและถังสำรองน้ำใต้ดิน จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจศัลยกรรม (CCU ศัลยกรรม) ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ของโรงพยาบาลมหาราช '17/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมท่อเมนห้องน้ำ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมท่อส่งแก๊ส จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมารถบริการภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •    ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 •   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงชนิดถัง จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '17/8/2561'


 • ทั้งหมด 25,486 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 510 หน้า
  หน้า 1/510
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER